• Selim's Daily Journal
  • Posts
  • Youtube Video: Change Your "Mindset", Carol Dweck | Aklını En Doğru Şekilde Kullan, Carol Dweck

Youtube Video: Change Your "Mindset", Carol Dweck | Aklını En Doğru Şekilde Kullan, Carol Dweck

How Embracing a Growth Mindset Inspired My Newsletter and YouTube Channel | Gelişim Zihniyetini Benimsemek Bültenime ve YouTube Kanalıma Nasıl İlham Verdi?

Shutterstock

Hi friend!,

Today, I'm excited to share the idea that inspired me to start this newsletter and my YouTube channel.

I recently uploaded a video on my channel, but I also wanted to discuss this topic in writing here. You can find the video here;

What is Mindset? What are Growth and Fixed Mindsets?

Mindset refers to our belief system about our abilities and potential. Carol Dweck's (a professor of psychology at Stanford University) research highlights two types: fixed and growth.

A fixed mindset believes our qualities are set in stone, leading to a fear of failure and avoidance of challenges. In contrast, a growth mindset embraces challenges and views failure as a learning opportunity, believing abilities can be developed.

The key difference between a fixed and growth mindset is that people who possess the latter look at failure as an opportunity to grow instead of seeing it as the limit of their capabilities.

“The passion for stretching yourself and sticking to it, even (or especially) when it’s not going well, is the hallmark of the growth mindset. This is the mindset that allows people to thrive during some of the most challenging times in their lives.” -

Carol Dweck

Even if you have a fixed mindset, you can learn some skills and mental shifts required to move from a fixed mindset to one of growth and eventual success. You can reach your maximum potential, embrace the process instead of harping on the outcome, and unlock your latent creative talent.

What is the Relation between this Newsletter or Starting a YouTube Channel?

My journey reflects a growth mindset. I started this daily newsletter and YouTube channel to learn more, develop new skills, and share them with you.

It's not just about sharing knowledge but also about embracing the process of learning and growing together. Every topic I explore and share is a step towards personal development for both myself and you, my audience.

For a more in-depth understanding of mindset theories, you can refer to Carol Dweck's work here or check the book summary on Blinklist.

What are your thoughts on the concept of a growth mindset? How do you apply it in your daily life or work? Share your experiences and let's grow together!

Stay tuned for more insights and learning adventures!

Best, Selim

7. Gün: Zihniyet

Merhaba {{first name | dostum}!,

Bugün, bu bülteni ve YouTube kanalımı başlatmam için bana ilham veren fikri paylaşmaktan heyecan duyuyorum.

Az önce kanalıma bir video yükledim, ancak bu konuyu burada yazılı olarak da tartışmak istedim. Videoyu burada bulabilirsiniz;

  • Zihniyet Nedir? Büyüme ve Sabit Zihniyet Nedir?

Zihniyet, yeteneklerimiz ve potansiyelimiz hakkındaki inanç sistemimizi ifade eder. Carol Dweck'in (Stanford Üniversitesi'nde psikoloji profesörü) araştırması iki türün altını çiziyor: Sabit Ziyniyet ve Gelişim Zihniyeti

Sabit zihniyet, niteliklerimizin sabit olduğuna inanır, bu da başarısızlık korkusuna ve zorluklardan kaçınmaya yol açar. Buna karşılık, büyüme/gelişim zihniyeti zorlukları kucaklar ve başarısızlığı bir öğrenme fırsatı olarak görerek yeteneklerin geliştirilebileceğine inanır.

Sabit zihniyet ve gelişim zihniyeti arasındaki temel fark, ikinci zihniyete sahip kişilerin başarısızlığı yeteneklerinin sınırı olarak görmek yerine büyümek için bir fırsat olarak görmeleridir.

"Kendini esnetme ve işler iyi gitmediğinde bile (ya da özellikle) buna bağlı kalma tutkusu, büyüme zihniyetinin ayırt edici özelliğidir. Bu, insanların yaşamlarındaki en zorlu zamanlarda bile başarılı olmalarını sağlayan zihniyettir."

Carol Dweck

Sabit bir zihniyete sahip olsanız bile, sabit bir zihniyetten gelişim ve nihai başarı zihniyetine geçmek için gereken bazı becerileri ve zihinsel değişimleri öğrenebilirsiniz. Maksimum potansiyelinize ulaşabilir, sonuca odaklanmak yerine süreci kucaklayabilir ve gizli yaratıcı yeteneğinizi ortaya çıkarabilirsiniz.

  • Bu Bülteni ve YouTube Kanalı Açmak ile Gelişim Zihniyeti Arasındaki İlişki Nedir?

Benim yolculuğum bir büyüme zihniyetini yansıtıyor. Bu günlük bülteni ve YouTube kanalını daha fazla öğrenmek, yeni beceriler geliştirmek ve bunları sizinle paylaşmak için başlattım.

Bu sadece bilgiyi paylaşmakla ilgili değil, aynı zamanda birlikte öğrenme ve büyüme sürecini kucaklamakla da ilgili. Keşfettiğim ve paylaştığım her konu, hem kendim hem de siz izleyicilerim için kişisel gelişime yönelik bir adımdır.

Zihniyet teorilerini daha derinlemesine anlamak için Carol Dweck'in çalışmalarına buradan bakabilir veya Blinklist adresindeki kitap özetine göz atabilirsiniz. Kitabın Türkçe baskısını burada bulabilirsiniz.

Büyüme zihniyeti kavramı hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Bunu günlük hayatınızda veya işinizde nasıl uyguluyorsunuz? Deneyimlerinizi paylaşın ve birlikte büyüyelim!

Daha fazla içgörü ve öğrenme macerası için beni izlemeye devam edin, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın!

En iyi dileklerimle,

Selim