How to manage our time? | Zamanımızı nasıl yönetmeliyiz?

Different Perspectives, Time Blocking and Parkinson's Law | Farklı Perspektifler, Zaman Bloklama ve Parkinson Yasası

Hey friend,

I hope you're doing well!

Today, let's delve into the nuanced world of Time Management, focusing on 'Time Blocking' and 'Parkinson’s Law'. As we explore different viewpoints, remember that the field is diverse, with each expert offering unique insights.

Tiago Forte brings an energy-focused perspective: 

“The key to productivity is not time management, but energy management. Focus on optimizing your energy levels, not your schedule.”

Tiago Forte

Adam Grant also steers away from traditional time management:

“Productivity Isn’t About Time Management. It’s About Attention Management. ‘Time management’ is not a solution — it’s actually part of the problem.”

Adam Grant

From a different perspective, Tuçe Yücel, a respected productivity expert and Getting Things Done trainer, notes:

"Time management is essentially agreement management. At the end of the day, how good you feel about what you did (and didn't do) is proportional to how well you think you kept the agreements you made with yourself."

Tuçe Yücel

Closer to the traditional perspective and somewhat contrarian stance to the earlier mentioned ones, Cal Newport, an advocate for structured work methodologies, champions time blocking. Newport, the author of 'Deep Work' and creator of 'The Time-Block Planner', argues for the effectiveness of this approach: "A 40-hour time-blocked work week, I estimate, produces the same amount of output as a 60+ hour work week pursued without structure."

Although I appreciate and understand the perspectives of Tiago Forte and Adam Grant's perspectives, I find Cal Newport’s method quite useful and practical. In my experience, tasks can often consume far more time than necessary without designated time blocks.

This phenomenon aligns with Parkinson’s Law, which states that work expands to fill the time available for its completion. I've found time blocking to be an effective strategy to combat this. Setting clear boundaries for each task encourages efficiency and helps focus efforts within those set time limits."

To further clarify the concept of time blocking, let's dispel a common misconception: Time blocking is not about micromanaging every 15-30 minutes of your day with a different task. Over-scheduling like this can lead to a counterproductive day, filled with stress and a lack of deep focus. Instead, effective time blocking involves allocating ample chunks of time to specific tasks or types of work, allowing for focused effort and meaningful progress.

For a visual representation of what effective time blocking looks like, check out this graphic from the Todoist blog. It illustrates how to balance your day with structured yet flexible time blocks. This and more information can be found in the resources section.

For deeper insights, check out these resources:

Finding a productivity method that resonates with your style and workflow is key.

Stay productive and curious!

Selim

Merhabalar !,

Bugün, 'Zaman Bloklama' ve 'Parkinson Yasası'na odaklanarak Zaman Yönetimi'nin incelikli dünyasına değineceğim. Farklı bakış açılarını keşfederken, bu alanın çok çeşitli olduğunu ve her uzmanın benzersiz içgörüler sunduğunu unutmayın.

Tiago Forte enerji odaklı bir bakış açısı getiriyor:

"Üretkenliğin anahtarı zaman yönetimi değil, enerji yönetimidir. Programınızı değil, enerji seviyenizi optimize etmeye odaklanın."

Tiago Forte

Adam Grant de geleneksel zaman yönetiminden uzak duruyor:

Üretkenlik Zaman Yönetimiyle İlgili Değildir. Dikkat Yönetimi ile ilgilidir. 'Zaman yönetimi' bir çözüm değildir - aslında sorunun bir parçasıdır."

Adam Grant

Üretkenlik ve Verimlilik uzmanı ve Getting Things Done eğitmeni olan Tuçe Yücel şunları belirtiyor:

"Zaman yönetimi esasen anlaşma yönetimidir. Günün sonunda, yaptıklarınız (ve yapmadıklarınız) hakkında ne kadar iyi hissettiğiniz, kendinizle yaptığınız anlaşmalara ne kadar iyi uyduğunuzu düşündüğünüzle orantılıdır."

Tuçe Yücel

Geleneksel bakış açısına daha yakın ve daha önce bahsedilenlere biraz zıt bir duruş sergileyen Cal Newport, yapılandırılmış çalışma metodolojilerinin savunucusu olarak zaman bloklamayı savunmaktadır.'Deep Work' kitabının yazarı ve 'The Time-Block Planner' kitabının tasarlayıcısı olan Newport, bu yaklaşımın etkinliğini savunmaktadır:

"Tahminime göre 40 saatlik zaman bloklu bir çalışma haftası, yapı olmadan sürdürülen 60+ saatlik bir çalışma haftasıyla aynı miktarda çıktı üretiyor."

Cal Newport

Tiago Forte ve Adam Grant'ın bakış açılarını takdir ediyor ve anlıyor olsam da, şahsen Cal Newport'un yöntemini oldukça faydalı ve pratik buluyorum. Deneyimlerime göre, belirlenmiş zaman blokları olmadan, görevler genellikle gerekenden çok daha fazla zaman tüketebilir.

Bu olgu, işin tamamlanması için mevcut zamanı dolduracak şekilde genişlediğini belirten Parkinson Yasası ile uyumludur. Zaman bloklama bununla mücadele etmek için etkili bir strateji olduğunu gördüm. Her görev için net sınırlar belirlemek verimliliği teşvik ediyor ve çabaların belirlenen zaman sınırları içinde odaklanmasına yardımcı oluyor."

Zaman bloklama kavramını daha da açıklığa kavuşturmak için yaygın bir yanlış anlamayı ortadan kaldıralım: Zaman bloklama, gününüzün her 15-30 dakikasını farklı bir görevle yönetmek demek değildir. Bu şekilde aşırı programlama, stres ve derin odaklanma eksikliği ile dolu verimsiz bir güne yol açabilir. Bunun yerine, etkili zaman bloklama, belirli görevlere veya iş türlerine geniş zaman parçaları ayırmayı içerir, odaklanmış çabaya ve anlamlı ilerlemeye izin verir.

Etkili zaman bloklamasının nasıl göründüğüne dair görsel bir temsil için Todoist blogundaki bu grafiğe göz atın. Yapılandırılmış ama esnek zaman blokları ile gününüzü nasıl dengeleyeceğinizi gösteriyor. Bu ve daha fazla bilgiyi kaynaklar bölümünde bulabilirsiniz.

Daha derin içgörüler için şu kaynaklara göz atın:

Tiago Forte'nin benzersiz yaklaşımı: PARA (Projeler, Alanlar, Kaynaklar, Arşiv Yöntemi)

Tarzınıza ve iş akışınıza uygun bir üretkenlik yöntemi bulmak çok önemlidir.

Üretken ve meraklı kalın!

Selim